EDUCACIÓ EMOCIONAL

Aprendre a regular i gestionar les nostres emocions

Regulació emocional

Coneixem les nostres emocions?

L’educació emocional tindria que ser un aspecte clau en l’aprenentatge de qualsevol persona. La seva finalitat és el desenvolupament de competències emocionals que contribueixin a un major benestar personal i social. Ens ajudaa conèixer les nostres emocions, aprendre a identificar-les, donar-nos espai per entendre-les i gestionar-les.

Com ja sabem les emociones apareixen en resposta a unestímul extern i/o intern que genera una resposta emocionalen nosaltres. A vegades no és fàcil identificar que es el que estem sentint, les emocions primàries són les que identifiquem amb més facilitat, però hi ha emocions secundàries que moltes vegades no són tan fàcils de reconèixer.

La intel·ligència emocional inclou les habilitats per percebre amb precisió, valorar i expressar les emocions així com l’habilitat per comprendre-les i regular-les. D’això deriva la importància del desenvolupament de la competència emocional que s’entén com el conjunt de coneixements, capacitats, habilitats i actituds necessàries per comprendre, expressar i regular de forma apropiada fenòmens emocionals.

Competències emocionals (Bisquerra, 2003):

 • Conciència emocional: Prendre consciència de les pròpies emocions i de les emocions dels altres.
 • Regulació emocional: Capacitat per gestionar les emocions de forma apropiada. Relació entre emoció- cognició i conducta.
 • Autonomia personal: Conjunt de característiquesrelacionades amb l’autogestió personal; autoestima, actitudpositiva, responsabilitat, capacitat de buscar ajuda i recursos,autoeficàcia emocional, etc.
 • Inteligencia interpersonal: Capacitat per mantenir bonesrelacions amb altres persones.
 • Habilidad de vida y bienestar: Capacitat per adoptarcomportaments apropiats i responsables per la solució deproblemes personals, familiars, professionals i socials.

Maria Garreta, Psicòloga col·legiada nº 21887

Referencias bibliográficas:
Alzina, R. B. (2003). Educación emocional y competencias básicas para la vida. Revista de investigación educativa, 21(1), 7-43.

ESTRATÈGIES DEREGULACIÓEMOCIONAL:

Quan una emoció apareix amb força, i en aquell moment pot produir una resposta impulsiva, sense poder controlar la conducta ni les conseqüències derivades d’ella, hi ha estratègies que ens poden ajudar a regular la reacció emocional:

A curt termini:

 • Tancar els ulls
 • Respirar.
 • Canviar d’espai
 • Contar fins a 10, 20…
 • Repetir frases queens facin sentir bé.
 • Refredament.

A llarg termini:

 • Distracció conductual: Canviar d’activitat.
 • Fer activitats que generin benestar: prendre el sol, relaxació, etc.