EL DOLOR

Un símptoma present

Com podem gestionar eldolor?

Avaluació i tractament

El dolor és un símptoma present en la vida de moltes persones. Quan el dolor apareix en el dia a dia de les persones, així com el fet de que en ocasions hi ha un infratractament d’aquest dolor, acaba provocant un efecte en la qualitat devida d’aquestes persones que el pateixen.

El dolor crònic és més freqüent en la població més envellida. El infractactament d’aquest dolor no només és perjudicial perla persona que el pateix, si no que també pot tenir conseqüències i/o afectar a la família, amics i també a la pròpia societat.

Hi ha estudis que mostren que en algunes ocasions les persones grans mostren menys sensibilitat al dolor y refereixen menys dolor davant d’alguns processos. Tot i això la menor percepció del dolor no significa que no existeixi el mal o lesió en els teixits o òrgans.

La primera estratègia per poder tractar i gestionar eficaçmentel dolor, és la correcta avaluació d’aquest. Al ser un símptoma subjectiu moltes vegades no s’avalua de forma adequada. S’ha observat que els professionals de la salut tendeixen a infraestimar el dolor percebut per les persones grans y lafamília i/o cuidadors tendeixen a sobreestimar-lo. Actualment la millor manera per conèixer el dolor d’una persona és l’autoavaluació.

L’avaluació en aquesta franja d’edat és especialment complicada, ja que hi ha una alta comorbiditat amb altres problemes associats a l’envelliment, com poden ser el deteriorament cognitiu, que pot dificultar la tasca d’avaluació. Per aquest motiu hem d’acompanyar i posar especial atenció al dolor en la tercera edat. I així posteriorment poder trobar untractament adequat del símptoma.

Donar l’espai per expressar el que la persona sent, per explicar el dolor que pateix, com aquest li afecta en el seu dia a dia, sité alguna malaltia associada, entre altres, ens ajudarà a tenir una percepció més ajustada a la realitat que viu cada persona.

Maria Garreta, Psicòloga colegiada nº 21887

Referències Bibliográfiques:
– de Andrés, A. J., Acuña, B. J. P., & Olivares, S. A. (2014). Dolor en el paciente de la tercera edad. Revista Médica Clínica Las Condes, 25(4), 674-686.

CONSEQÜÈNCIES DEL DOLOR

Problemes associatsal dolor:

  • Ansietat
  • Depressió
  • Agitació
  • Desnutrició
  • Canvis en els ritmesde vigília-son
  • Deteriorament cognitiu
  • Alteracions funcionals
  • Menor socialització
  • Afectació en lesrelacionsinterpersonals
  • Malestar generalitzat

És molt important el tractament eficaç del dolor, degut a l’augment observat de la morbiditat imortalitat associada al infratractament
del dolor (de Andrés, Acuña y Olivares,2014).