LA MEMÒRIA

Aprententatge i supervivència

Què és la memòria?

Quin paper té a la nostra vida?

La memòria és un dels processos mentals més importants per la supervivència de l’ésser humà. Aquest procés permet que existeixin mecanismes com l’aprenentatge, la presa de decisions, entre altres. En definitiva la memòria està estretament relacionada amb el desenvolupament de l’individu en el seu entorn i el comportament que aquest tindrà en les diferents situacions viscudes.

La memòria ens permet emmagatzemar informació i posteriorment utilitzar aquesta informació per adaptar-nos al medi que ens envolta. A través d’experiències passades les persones aprenem a respondre davant el nostre entorn i ens anem adaptant i desenvolupant en ell.

Aquest procés s’ha estudiat al llarg dels anys i s’ha arribat al consens de que existeixen diferents tipus de memòria, i entre totes elles ens permeten: Rebre estímuls de l’entorn, emmagatzemar informació de forma breu o a llarg termini, fer aprenentatges inconscients, recordar informació del món en general i gestionar informació dels esdeveniments futurs. Sense que en siguem conscients, la memòria participa en gairebé totes les accions que fem les persones.

Quan ens fem grans però, un dels processos que es veu més afectat és la memòria, sovint comencem a oblidar alguna cosa, o no ens enrecordem de quelcom que ens han dit, o ens costa recordar algun fet del dia a dia. S’ha de tenir en compte que hi ha un deteriorament de la memòria per l’edat que es considera “normal”. aquest és possible que es presenti arribada certa edat i és un lleu deteriorament de la memòria i del processament de la informació (es produeix un alentiment del pensament). Quan es tracta d’un deteriorament propi de l’edat no té perquè afectar a les activitats de la vida diària (AVD’s) ni presentar una evolució cap a un empitjorament d’altres funcions. Aquest és el que és conegut amb el nom de DEMAE (Deteriorament de la Memòria Associada a l’Edat).

Per altra banda quan es presenta un deteriorament de les funcions cognitives inclosa la memòria, de forma gradual i progressiva, capaç d’afectar a les activitats de la vida diària de la persona, ens podem trobar davant d’un deteriorament cognitiu lleu (DCL) o algun tipus de demència.

Maria Garreta, Psicòloga colegiada nº 21887

RECOMANACIONS:

Per conèixer per quin procés estan passant les persones grans que tenim aprop, si mostren pèrdues de memòria, el més recomanable és anar a veure un especialista i que aquest pugui fer l’avaluació i diagnòstic pertinent, ja que cada cas tindrà unes característiques
diferents.

D’aquesta manera podrà rebre l’ajuda necessària per intentar minvar el deteriorament cognitiu i fer que aquest procés no evolucioni tant ràpidament.

Existeixen exercicis d’estimulació cognitiva que poden ajudar a treballar l’atenció, la memòria, i altres funcions
cognitives.